Felvétel igénybevételének folyamata

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az idősek otthonának vezetője a kérelem alapján gondoskodik az előgondozási feladatok ellátásáról.

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.(Szt.68/A. §) 

Az intézmény igazgatója döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Célunk, hogy az Otthonba való felvétel előkészítése, folyamata, az ide vonatkozó törvények, rendeletek betartásával az igénylő és hozzátartozója részére nyújtott segítséggel a kérelmező minél hamarabb kerüljön szakszerű gondozást, ápolást nyújtó intézményünkbe felvételre. A felvétel egész folyamatát a Megállapodás aláírására jogosult Fenntartó végzi.

 Az ellátásra vonatkozó igény jelzése után a 9/1999. (XI.24.) SzCsM.rendelet l. számú
melléklet alapján intézeti formanyomtatványt bocsát az intézet a kérelmező rendelkezésére, mely tartalmazza az egészségi állapotra vonatkozó igazolást, melyet a háziorvos vagy a kezelőorvos tölt ki.

Az intézményvezető, az ellátásra vonatkozó igényt (a kérelmet) a kérelem előterjesztésének napján nyilvántartásba veszi a Szt.20.§-a alapján. A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza. Adattartama jogszabályban meghatározott.

 Az intézet vezetője intézetünkben írásban értesíti (vagy szóban) a kérelmezőt a nyilvántartásba vételről valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról, mely egyben a gondozási szükséglet vizsgálatának időpontja is. 

Kérelem benyújtásával egyidejűleg az ellátást igénybevevő nyilatkozatát kéri az intézet a jövedelmi helyzetét a jövedelem nyilatkozat kitöltésével. A kérelmező vagyonnyilatkozatát nem kell benyújtani amennyiben teljesül a Szt. 117/B § szerinti vállalás.Az idősek otthonába való elhelyezés előtt előgondozást el kell végezni, amelynek során az előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozást intézetünkben az intézetvezető által megbízott személy végzi el.

Az idősotthoni ellátás esetében az előgondozás I. szakasza az ellátott, illetve törvényes képviselője részére szóló tájékoztatásból, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatából áll. Az előgondozás II. szakaszát pedig a gondozási szükséglet megállapítását követően végezzük el.

Az előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni.(9/1999. (XI.24.)SzCsM rendelet 4.§)
Az előgondozás célja az elhelyezést igénybe vevő helyzetének, életkörülményeinek szükségleteinek megismerése valamint a gondozási szükséglet megállapítása az intézeti elhelyezés érekében.
A szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében.
Annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra. A szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben. Az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.
Az igénybe vevő tájékoztatása a felvételhez szükséges dokumentumokról, Megállapodás tartalmáról, az Otthon Házirendjéről, a Korlátozó Intézkedések Alkalmazásának Szabályzatáról, a térítési díjról, a gondozási szükségletet megállapító eljárás szabályairól (36/2007.(XII.22.)SzMM.rendelet.)

Segítséget nyújt az Adatlap kitöltéséhez.
A rendeletben leírt egyéb körülmények, élethelyzet bármelyikének fennállása esetén elkéri és lefénymásolja, vagy segítséget nyújt az orvosi szakvélemények beszerzéséhez.
A jövedelem vizsgálatára 9/1999. SzCsM. Rendelet. X. Számú mellékletű igazolást, amit a területileg illetékes jegyző tölt ki, átadja.
Amennyiben az előgondozó személy lényeges eltérést tapasztal a Kérelemben foglalt megállapítások terén, annak felülvizsgálatát kéri az illetékes szakorvosnál.

Az előgondozás két szakaszból áll. Az előgondozás I. szakaszában tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj, az egyszeri hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék várható mértékéről is. Az előgondozás II. szakaszában az előgondozást végző személy feladata a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, valamint az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

Az intézetvetető illetve megbízottja összegyűjti a felvételre jelentkezőtől az eddig elkészült,
rendelkezésre álló dokumentációkat (kérelmek, szakorvosi vélemények, jövedelem igazolás,
személyi igazolvány másolat). Az intézet vezetője elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát, a gondozási szükségletről igazolást állít ki.
Amennyiben az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll,
de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.(Szt.68/A. §). Amennyiben a szakvélemény alapján felvehető, az intézetvezető intézkedik a felvételről. Az előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni.

Az előgondozás II. szakaszának feladatait az előgondozást végző személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelőzően végzi el, egyben kitölti a rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlapot. Az előgondozás II. szakaszában az előgondozást végző személy feladata a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben, valamint az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

  Az intézményvezető vagy az általa megbízott munkatárs az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatást nyújt. A tájékoztatás tartalma: az előgondozás II. szakaszának időpontja, a férőhely elfoglalásának kezdő időpontja, az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről, adminisztrációs feladatokról. Szociális intézményi áthelyezés vagy egészségügyi, és más egyéb intézményből történő átkerülés esetén az előgondozás I. és II. szakaszának feladatai egyazon alkalommal is teljesíthető.

Intézetünkben a kérelem nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. időpontjáról írásban értesítjük a kérelmezőt. Továbbá az előgondozás I. szakaszában írásban kérjük a kérelmezőt, hogy nyilatkozzon, hogy a házirend tartalmát megismerte valamint a Megállapodás tervezetét átvette munkatársunktól. Az előgondozás II. szakaszának időpontjáról is írásban értesítjük a lelendő lakót. E formanyomtatványon jelöljük írásban a férőhely elfoglalásának időpontját is, valamint ezen a nyomtatványon jelöljük meg azokat az iratokat is mely a felvételi eljárás lefolytatásához feltétlenül szükségesek.
Kérelmezőnek a felvételekor az otthon munkatársa bemutatja az otthont, a lakókat, elhelyezteti a szobájában. A lakót egészségi, mentális és fizikai állapotának megfelelő ellátásban részesítjük a megfelelő részlegen. A Megállapodást két példányban szükséges megkötni, a szerződés megkötésekor az Intézet egyéb nyilatkozatok kitöltését is kéri a lakóktól illetve hozzátartozóiktól.
Ha a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt.

Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be.(340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet)

 

Az engedély nélkül működő szociális szolgáltatásokra vonatkozó információk összeállítása az elsőfokú hatóság (az illetékes szociális és gyámhivatal eljárása) alapján készült. Nyilvánosságát a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80/A §. (1) a) szakasza alapján biztosítottuk. Az állampolgárok közérthetőbb tájékoztatása és jogaik védelme érdekében a jogerős határozatokból kivonatot közlünk.
Hírek | Magunkról | Betegszállítás | Idősek Otthona | Kapcsolat | Partnereink | Oldaltérkép | Impresszum
Design & Development © 2008-2010 - IIS Info. Magyarország Kft. - minden jog fenntartva